Praca jako nauczyciel – najważniejsze informacje

Pasja, zaangażowanie, charyzma i empatia – to wyróżnia dobrego nauczyciela. Co jeszcze jest niezbędne, by pracować w tym zawodzie? Jakie trudności wiążą się z pracą w szkole? Sprawdź, czy profesja nauczyciela jest dla ciebie.

Znajdź pracę w kilka chwil.
Oferty pracy jako nauczyciel czekają.

[najnowsze_oferty]
ikona 1

Nauczyciel: predyspozycje zawodowe, wymagania

Jak zostać nauczycielem?

Wykształcenie

Wykształcenie

Nauczyciel musi mieć wykształcenie wyższe. Kandydat może pobierać naukę na uniwersytecie, w akademii, szkole wyższej czy kolegium nauczycielskim.

Uprawnienia

W ramach studiów należy wybrać specjalizację nauczycielską bądź ukończyć kurs pedagogiczny, obejmujący zagadnienia z dziedziny pedagogiki, psychologii i dydaktyki. Uprawnień pedagogicznych nie wymaga się od nauczycieli akademickich.

Uprawnienia
Praktyki

Praktyki

Kandydat na stanowisko nauczyciela musi również odbyć praktyki w szkole. Zajęcia polegają na obserwowaniu lekcji i prowadzeniu zajęć z dziećmi pod okiem opiekuna praktyk – doświadczonego nauczyciela.

Zaświadczenie

Przed podpisaniem umowy nauczyciel powinien przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Sądowego (tzw. zaświadczenie o niekaralności). Nie jest to konieczne tylko wówczas, gdy z nauczycielem nawiązywany jest kolejny stosunek pracy w tej samej placówce w ciągu 3 miesięcy od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy.

Zaświadczenie

Jakie są stopnie awansu zawodowego nauczyciela?

Nauczyciel nie tylko edukuje innych, ale również sam nieustannie się rozwija. Powinien uzupełniać wiedzę o najnowsze doniesienia nauki, brać udział w szkoleniach i szukać coraz lepszych sposobów skutecznego nauczania, np. z uwzględnieniem nowych technologii. Karta nauczyciela, czyli ustawa regulująca zasady pracy nauczyciela, przewiduje cztery stopnie awansu zawodowego.

Nauczyciel stażysta

Status ten uzyskuje osoba bez doświadczenia, która podejmuje pierwszą pracę w szkole (z wyjątkami dotyczącymi np. nauczycieli akademickich). Stażysta ma 20 dni na przedstawienie dyrektorowi planu rozwoju zawodowego. Warto pamiętać, że konieczność dostarczenia takiego planu dotyczy wszystkich stopni awansu w tym zawodzie. W czasie stażu początkujący nauczyciel poznaje strukturę organizacyjną szkoły, uczy się zasad prowadzenia dokumentacji, obserwuje zajęcia prowadzone przez nauczycieli wyższych stopniem oraz omawia je z nimi. Do jego obowiązków należy również przeprowadzanie zajęć pod okiem opiekuna stażu lub dyrektora szkoły. Powinien też uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym organizowanym przez placówkę dydaktyczną.

Nauczyciel kontraktowy

Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskuje osoba, która odbyła 9-miesięczny staż w szkole i uzyskała pozytywną opinię komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie. Stopień nadaje dyrektor szkoły. Nauczyciel kontraktowy może samodzielnie, bez zewnętrznego nadzoru, prowadzić zajęcia z uczniami. To osoba, która nie tylko ma przygotowanie merytoryczne, ale też wzbudza zaufanie, jest empatyczna i zarazem asertywna – potrafi zapanować nad klasą i sprawić, że w czasie lekcji uczniowie zachowują się zgodnie z ustalonymi zasadami i wypełniają polecenia.

Nauczyciel mianowany

Do uzyskania tego stopnia awansu niezbędne jest odbycie stażu, który uwzględnia prowadzenie zajęć pod okiem opiekuna oraz dyrektora szkoły, a także poprowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli w celu ewaluacji sposobu nauczania (najlepiej w obecności nauczyciela-doradcy metodycznego). O awans może starać się osoba, która odnosi sukcesy w swojej pracy, doskonali warsztat pedagoga, pogłębia wiedzę i szuka możliwości usprawnienia pracy w szkole. Zanim nauczyciel kontraktowy rozpocznie staż na nauczyciela mianowanego, musi przepracować co najmniej 2 lata od dnia uzyskania poprzedniego stopnia awansu.

Nauczyciel dyplomowany

O awans mogą starać się nauczyciele, którzy pracowali w szkole przez minimum rok od nadania tytułu nauczyciela mianowanego. Pedagog rozpoczyna staż trwający – w większości przypadków – 2 lata i 9 miesięcy. W czasie stażu nauczyciel mianowany uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego, jest obserwatorem zajęć, a także prowadzi lekcje pod nadzorem dyrektora i opiekuna stażu. Również w tym przypadku wymaga się poprowadzenia zajęć otwartych dla nauczycieli (w miarę możliwości w obecności nauczyciela-doradcy metodologicznego). Nauczyciel dyplomowany jest najwyższym stopniem kariery w tym zawodzie.

Czas pracy nauczyciela – ile wynosi?

Jest to wymagająca profesja, która wiąże się ze sporym stresem, narażeniem na hałas, koniecznością wielogodzinnego mówienia, a często również obciążeniem psychicznym. Nauczyciel pracuje w klasie lekcyjnej, ale nie tylko. Część obowiązków wykonuje poza nią (np. w domu) – przygotowuje zajęcia, sprawdza klasówki, uzupełnia dziennik i dokumentację itp. Jaki jest zatem czas pracy nauczyciela? Zależy on od kilku składników – przede wszystkim tzw. pensum, czyli liczby godzin zajęć lekcyjnych, do których poprowadzenia zobowiązany jest pracownik. Wymiar pensum różni się w zależności od typu szkoły i stanowiska nauczyciela. Do liczby godzin lekcyjnych dodaje się czas poświęcany na wykonanie pozostałych czynności. Warto pamiętać, że czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo.

Etos nauczyciela

Dlatego jednym z podstawowych wymagań do pracy w tym zawodzie jest nienaganna postawa moralna.
5
Na nauczycielu ciąży ogromna odpowiedzialność. Może być prawdziwym przewodnikiem, który zarazi podopiecznych pasją i pomoże im rozwinąć talenty.
4
Do jego powinności należy też wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowaniu Konstytucji, a także w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla innych.
3
Dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych oraz obywatelskich zgodnie z ideami demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
2
Nauczyciel nie tylko przekazuje informacje z wybranej dziedziny. Jak instruuje Karta nauczyciela, jest to osoba, która wychowuje, stanowi przykład do naśladowania, troszczy się o uczniów.
1

Nauczyciel – wynagrodzenie

Płaca nauczyciela zatrudnionego w państwowej placówce jest ustalona ustawowo. Podczas obliczania jej wysokości bierze się pod uwagę szereg składników:

  • wynagrodzenie zasadnicze,
  • dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny, za warunki pracy,
  • wynagrodzenie za nadgodziny oraz godziny doraźnych zastępstw,
  • nagrody i inne świadczenia.

Ponadto, wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela zależy od stopnia awansu zawodowego, kwalifikacji oraz wymiaru obowiązkowych zajęć. Wysokość dodatków z kolei może być różna z uwagi na okres zatrudnienia, jakość świadczonej pracy, dodatkowe obowiązki oraz funkcje czy trudne, uciążliwe warunki pracy.

combined-shape-1

Mediana pensji (brutto)

STAŻYSTA
KONTRAKTOWY
MIANOWANY
DYPLOMOWANY
combined-shape-1-bottom
gift

Praca dla nauczycieli

Czy trudno o etat w szkole?

Zgodnie z ogólnopolskim Barometrem zawodów zapotrzebowanie na nauczycieli jest spore, a deficyt obserwuje się we wszystkich województwach. Największe braki kadrowe dotyczą nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, jednak o pracę nie trudno również pedagogom specjalizującym się w uczeniu przedmiotów ogólnokształcących, języków obcych, nauczania przedszkolnego czy nauczycielom-psychologom. Nieco mniejsze zapotrzebowanie jest na pracowników dydaktycznych szkół specjalnych, a najmniejsze na nauczycieli nauczania początkowego.

Praca w Warszawie

Wszystko, co musisz wiedzieć o pracy nauczyciela

Wiele osób marzy o tym, żeby odpoczywać, pracując. Niestety, jest to bardzo trudne do zrealizowania....
Stres w pracy jest bardzo częsty, a przy tym również niebezpieczny. Może prowadzić do wielu...
Sytuacja na świecie jest bardzo trudna. Szalejąca inflacja w Polsce, drożejące produkty spożywcze oraz paliwo…...
Nie ma nic gorszego, niż skłóceni współpracownicy, a także szefostwo. Dobra atmosfera w pracy jest...