Edukacja i nauczanie
Pytania szczegółowe na lekcjach
Osoba zainteresowana pracą w charakterze nauczyciela powinna mieć ukończone studia wyższe. Może np. posiadać dyplom ukończenia specjalnej szkoły pedagogicznej (np. kolegium nauczycielskiego) wyspecjalizowanej w kształceniu nauczycieli. Inną opcją jest posiadanie dyplomu ukończenia uniwersytetu, politechniki czy akademii ekonomicznej.

Kierunek studiów wybrany przez przyszłego nauczyciela powinien posiadać specjalność nauczycielską np. nauczyciel języka polskiego powinien ukończyć polonistykę o profilu nauczycielskim. Jeżeli na danym kierunku nie ma specjalności nauczycielskiej nie oznacza to jednak, że przed absolwentem tego kierunku kariera nauczyciela jest zamknięta. Może on ukończyć studium pedagogiczne lub kurs organizowany przez instytucję prywatną, dzięki którym zdobędzie potrzebne uprawnienia. Wymogi MENiS są jasne: aby zostać nauczycielem po którymkolwiek kierunku wyższych studiów trzeba zaliczyć kurs pedagogiczny. Składa się on z 270 godzin zajęć z pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania oraz kilkutygodniowych praktyk w szkole.

Praca nauczyciela w Polsce jest okresowo kontrolowana i oceniana. Ocena ta odbywa się przed awansem na wyższy stopień, a także każdorazowo na wniosek samego nauczyciela, dyrektora szkoły lub organu sprawującego nadzór nad szkołą. Zgodnie z niedawną reformą oświaty wyróżnić można cztery kategorie zawodowe nauczycieli: stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany. Pokonywanie kolejnych szczebli wymaga spełnienia określonych zasad awansu. Aby wspiąć się na najwyższy potrzeba minimum 9 lat pracy, nauczyciel Siedlce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *