Nauczyciel jest osobą posiadającą potwierdzone predyspozycje i kompetencje poparte odpowiednim wykształceniem wyższym kierunkowym oraz przygotowaniem pedagogicznym i zawodowym di nauczania formalnego w oświacie. Doborem kandydatów do zawodu nauczyciela zajmuje się pedeutologia, dział pedagogiki.

1Zawód nauczyciela regulowany jest w dwóch aktach prawnych. Obowiązujące w naszym kraju ustawodawstwo rozróżnia nauczyciela  w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, do którego stosuje się Karta Nauczyciela oraz nauczyciela akademickiego w szkolnictwie wyższym, którego dotyczy ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym”.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela nauczycielem może zostać osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje,
2) przestrzega podstawowych zasad moralnych,
3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach publicznych i placówkach im równoważnym podlegają systemowi awansu zawodowego, zgodnie z którym na poszczególnych szczeblach kariery uzyskują tytuły: nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego oraz nauczyciela dyplomowanego. Ponadto, istnieje tytuł honorowego profesora oświaty przyznawany najbardziej zasłużonym nauczycielom dyplomowanym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.