Kuratorium Oświaty w Lublinie
Lubelski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Wizytator
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 88740

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie oraz urządzeń biurowych, - zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu, - częste wyjazdy służbowe związane z realizowanymi obowiązkami, - reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca przy monitorze ekranowym, - stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych, - stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku biurowego, - urząd tylko częściowo przystosowany jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Realizuje politykę oświatową państwa.
 • Sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami w rejonie wizytatorskim, wykorzystując określone w prawie formy nadzoru.
 • Przeprowadza badania i kontrole oraz podejmuje systematyczne działania wspomagające w celu podnoszenia jakości pracy szkół i placówek oraz zapewnienia ich funkcjonowania zgodnie z przepisami prawa.
 • Analizuje wyniki nadzoru pedagogicznego i formułuje wnioski do dalszej pracy, wydaje zalecenia.
 • Planuje i przeprowadza czynności wynikające z nadzoru pedagogicznego, w tym określa zakres i realizuje wspomaganie dyrektorów, w celu inspirowania i intensyfikowania w szkole i placówce procesów służących poprawie i doskonaleniu pracy, ukierunkowanej na rozwój uczniów lub wychowanków.
 • Współpracuje z organami prowadzącymi szkoły i placówki w działaniach związanych z awansem zawodowym nauczycieli, a także poprzez wydawanie opinii w zakresie określonym przepisami prawa oświatowego, uzgadnianie ocen pracy dyrektorów oraz udział w komisjach konkursowych wyłaniających kandydatów na dyrektorów.
 • Prowadzi postępowania wyjaśniające w celu stwierdzenia zasadności skarg i wniosków kierowanych do Lubelskiego Kuratora Oświaty, planuje działania i dokonuje wyboru właściwych procedur.
 • Prowadzi postępowania kwalifikacyjne dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz inne postępowania administracyjne, kończące się wydaniem postanowienia lub decyzji zgodnie z kpa.
 • Nadzoruje, monitoruje i wspiera zadania edukacyjne związane z realizacją projektów i programów rządowych na rzecz dzieci i młodzieży w celu ich upowszechniania i prawidłowej realizacji.
 • Prowadzi sprawy z zakresu zadań Wydziału opisane w Regulaminie Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego pracy pedagogicznej
 • stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania, lubco najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub co najmniej 2-letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek,
 • o zatrudnienie mogą ubiegać się również nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej 5-letni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
 • znajomość przepisów prawa oświatowego, przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość programów pakietu Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dobra komunikacja interpersonalna
 • umiejętność pracy w zespole

Podobne oferty