Kuratorium Oświaty w Katowicach
Śląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Wizytator
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 87247

Warunki pracy

Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym w budynku 10 piętrowym, stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach na 7 piętrze. Budynek posiada windę osobową, podjazd oraz pomieszczenia sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami zlokalizowanymi na terenie działania Wydziału, w szczególności prowadzenie kontroli i ewaluacji w szkołach i placówkach.
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących wydania dyrektorowi szkoły lub placówki, organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę polecenia usunięcia uchybień w przypadku prowadzenia działalności z naruszeniem przepisów ustawy o systemie oświaty.
 • Opiniowanie arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawianych przez organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy.
 • Opracowanie opinii dotyczących: ustalania sieci, przekształcania oraz likwidacji szkół i placówek, nadawania szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych, przekazania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, prowadzenia szkoły liczącej nie więcej niż 70 uczniów, oceny możliwości organizacyjnych i kadrowych pozwalających na realizowanie w szkole programu nauczania ustalonego przez zagraniczną instytucję edukacyjną, założenia szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną.
 • Nadzorowanie i wspomaganie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich i zimowych, w tym analiza zgłoszeń wypoczynku i umieszczanie ich w bazie wypoczynku.
 • Przygotowywanie dokumentacji oraz organizowanie prac komisji kwalifikacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego oraz udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Gromadzenie i przetwarzanie na platformie SOK i npseo2 danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań, sporządzanie planów pracy, analiz, sprawozdań z zakresu realizowanych zadań.
 • Wydawanie zgody na zatrudnienie nauczycieli oraz osób niebędących nauczycielami nieposiadających kwalifikacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • Ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub co najmniej 2 letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek,
 • W przypadku nauczycieli akademickich co najmniej pięcioletni staż pracy i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
 • Znajomość regulacji prawnych: Prawa oświatowego i aktów wykonawczych,
 • Karty Nauczyciela oraz aktów wykonawczych,
 • Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Znajomość obsługi komputera,
 • Rzetelność i terminowość,
 • Zorientowanie na osiąganie celów,
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętności współpracy,
 • Umiejętności podejmowania decyzji i odpowiedzialności.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończone formy doskonalenia w zakresie nadzoru pedagogicznego
 • kopia dokumentu potwierdzającego ukończone formy doskonalenia w zakresie nadzoru pedagogicznego

Podobne oferty

wczoraj

Nauczyciel przedszkola

Firma: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

Lokalizacja: małopolskie / Nowy Sącz

zajęcia dydaktyczne z dziećmi w wieku przedszkolnym Wymagania konieczne: Zawód: Nauczyciel przedszkola Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: wychowanie przedszkolne

2021-11-29

Nauczyciel oligofrenopedagog z arterapią, kynoterapią, muzykoterapią, bajkoterapią

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szyleny

Prowadzenie zajęć terapii z zakresu arterapii, kynoterapii, muzykoterapii, bajkoterapii. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak Wymagania inne: Umiejętności: Praca w zespole , praca z dzieckiem niepełnosprawnym,...

2021-11-29

Nauczyciel logopeda

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

Lokalizacja: śląskie / Częstochowa

prowadzenie zajęć terapeutycznych, wsparcie rodziców, opieka nad dziećmi Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne Wymagania inne: Specjalność: logopedia