Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Wielkopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Wizytator
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 82878

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych

 • Zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu

 • Wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zadaniami

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę

 • Stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

 • Stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku biurowego

 • Budynek wyposażony jest w windy osobowe i jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli przez wspomaganie pracy szkół i placówek we współpracy z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, w tym w szczególności: 1)opracowanie planu sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa w porozumieniu z dyrektorami publicznych placówek doskonalenia, 2)organizacja i prowadzenie spraw powierzania zadań doradcy metodycznego nauczycielowi zatrudnionemu w szkole lub placówce, 3)opiniowanie planów pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, 4)prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zgód na organizację kursów kwalifikacyjnych przez placówki doskonalenia, 5)prowadzenie spraw dotyczących akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli, 6)współdziałanie z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi w realizacji zadań dotyczących diagnozowania, na podstawie wyników nadzoru pedagogicznego, potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli, 7)udział w procesie dokonywania oceny pracy dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli
 • Przeprowadzanie kontroli, monitorowania oraz wspomagania szkół i placówek, realizowanych w trybie planowych lub doraźnych działań
 • Koordynowanie współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu w zakresie obserwacji egzaminów zewnętrznych, analizy wyników egzaminów oraz wykorzystania tych wyników do oceny jakości kształcenia w województwie, a także opracowywanie propozycji kierunków działania doskonalących jakość kształcenia
 • Udział w obserwacji egzaminów zewnętrznych
 • Udział w postępowaniu egzaminacyjnym lub kwalifikacyjnym dla nauczycieli ubiegających się o awans odpowiednio na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego
 • Organizowanie konferencji i szkoleń dla dyrektorów, nauczycieli szkół oraz organów prowadzących w zakresie realizowanych spraw
 • Współpraca w realizacji zadań dot. akredytacji form kształcenia ustawicznego
 • Udział w pracach zespołów powołanych przez kuratora i wojewodę

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Nauczyciele mianowani lub dyplomowani, którzy ukończyli studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, posiadający :
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek
 • Nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania
 • Znajomość przepisów prawa oświatowego i umiejętność ich interpretacji
 • Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem w oświacie oraz dotyczących nadzoru pedagogicznego
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz służby cywilnej
 • Umiejętność myślenia analitycznego
 • Dobra znajomość obsługi komputera (Pakiet Office, poczta e-mail, system informacji prawnej LEX)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność i umiejętność organizacji pracy własnej
 • Kreatywność
 • Dzielenie się wiedzą

Podobne oferty