Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Wielkopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Wizytator
Miejsce pracy: Kalisz
Ogłoszenie o naborze Nr 82908

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych

 • Zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu

 • Wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zadaniami

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę

 • Stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

 • Stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku biurowego

 • Budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich

 • Budynek nie jest wyposażony w windę

 • W budynku pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Przeprowadza ewaluacje zewnętrzne, kontrole, wspomaganie i monitorowanie przedszkoli, szkół i placówek, realizowane w trybie planowych lub doraźnych działań
 • Prowadzi sprawy związane z dokonywaniem oceny pracy dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek
 • Prowadzi sprawy związane z awansem zawodowym nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego, w tym dokonuje analizy formalnej wniosków i przewodniczy komisjom kwalifikacyjnym
 • Bierze udział w komisjach konkursowych wyłaniających kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, placówki
 • Bierze udział w komisjach kwalifikacyjnych i komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się odpowiednio o awans na stopnie nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego
 • Opiniuje arkusze organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek
 • Bierze udział w obserwacji egzaminów zewnętrznych
 • Przygotowuje analizy wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, wnioski z ewaluacji, kontroli i monitorowania oraz rekomendacji w celu doskonalenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkoli, szkół i placówek
 • Rozpatruje sprawy uczniów dotyczące kształcenia, wychowania i opieki
 • Przeprowadza kontrole wypoczynku dzieci i młodzieży

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Nauczyciele mianowani lub dyplomowani, którzy ukończyli studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, posiadający :
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek
 • Nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania
 • Znajomość przepisów prawa oświatowego i umiejętność ich interpretacji
 • Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem w oświacie oraz dotyczących nadzoru pedagogicznego
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz służby cywilnej
 • Umiejętność myślenia analitycznego
 • Dobra znajomość obsługi komputera (Pakiet Office, poczta e-mail, system informacji prawnej LEX)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność i umiejętność organizacji pracy własnej
 • Kreatywność
 • Dzielenie się wiedzą

Podobne oferty