Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Zachodniopomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Wizytator
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 83329

Warunki pracy

Reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie urzędu jak i poza nią, praca przy komputerze.


Urząd nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów oraz toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo), urząd nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • prowadzi kontrole w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej i innej działalności statutowej szkół i placówek oraz oceny przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki,
 • wspomaga pracę szkół i placówek; analizuje wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
 • monitoruje działania szkoły lub placówki; zbiera i analizuje informacje o działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki,
 • gromadzi i weryfikuje dane oraz opracowuje informacje i sprawozdania dotyczące nadzoru pedagogicznego oraz wykonuje zadania w celu doskonalenia pełnionego przez kuratora oświaty nadzoru pedagogicznego,
 • opracowuje stosowną dokumentację w ramach wykonywanych zadań w celu przedstawienia jej do zaopiniowania przełożonemu i zatwierdzenia kuratorowi oświaty,
 • opiniuje wnioski szkół niepublicznych dotyczące spełniania przez szkołę niepubliczną wymagań określonych w art. 14 ust. 3 Ustawy prawo oświatowe.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
 • nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, posiadający:
 • ukończoną formę doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania, lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami, lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek
 • nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej pięć lat stażu pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
 • znajomość przepisów prawa oświatowego,
 • umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wysoka kultura osobista,
 • odporność na stres,
 • kreatywność i komunikatywność,
 • umiejętność zarządzania czasem,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

Podobne oferty

dzisiaj

Nauczyciel / Korepetytor

Firma: Superprof

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Poszukujemy pracowników dydaktycznych w całej Polsce , do prowadzenia prywatnych lekcji z wielu dziedzin, w tym: nauki ścisłe, sztuka, języki, zdrowie, fitness i wiele więcej. Superprof jest odpowiedni dla nauczycieli na wszystkich poziomach nauczania,...

dzisiaj

Nauczyciel / Korepetytor

Firma: Superprof

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Poszukujemy pracowników dydaktycznych w całej Polsce , do prowadzenia prywatnych lekcji z wielu dziedzin, w tym: nauki ścisłe, sztuka, języki, zdrowie, fitness i wiele więcej. Superprof jest odpowiedni dla nauczycieli na wszystkich poziomach nauczania,...

dzisiaj

Nauczyciel / Korepetytor

Firma: Superprof

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Poszukujemy pracowników dydaktycznych w całej Polsce , do prowadzenia prywatnych lekcji z wielu dziedzin, w tym: nauki ścisłe, sztuka, języki, zdrowie, fitness i wiele więcej. Superprof jest odpowiedni dla nauczycieli na wszystkich poziomach nauczania,...